Profil absolwenta

Profil absolwenta kierunku Elektrotechnika

Absolwent kierunku posiada praktyczne i teoretyczne umiejętności w zakresie projektowania, wytwarzania i eksploatacji urządzeń elektrycznych i elektronicznych, automatyki, napędu, komputerowych systemów pomiarowych oraz wytwarzania i przetwarzania energii elektrycznej w tym odnawialnych źródeł energii. Może ubiegać się o uprawnienia Stowarzyszenia Elektryków Polskich w zakresie konserwacji, remontów, obsługi i montażu urządzeń elektrycznych, oraz aparatury kontrolno-pomiarowej do 1kV. Dzięki swojemu wszechstronnemu wykształceniu może prowadzić prace projektowe, badawcze i rozwojowe zarówno w małych firmach jak i w dużych zakładach przemysłowych, w biurach projektowych, konstrukcyjnych i laboratoriach.

Profil absolwenta kierunku Informatyka

Absolwent kierunku wykazuje się znajomością informatyki umożliwiającą samodzielne rozwiązywanie problemów informatycznych, przygotowanie, realizację i weryfikację projektów informatycznych, umiejętnością praktycznego posługiwania się narzędziami informatycznymi i biegłością w programowaniu. Posiada wiedzę i umiejętności techniczne w zakresie obsługi sprzętu informatycznego i oprogramowania. W zależności od profilu studiów może znaleźć zatrudnienie jako pracownik naukowy, projektant i twórca oprogramowania, administrator złożonych systemów informatycznych, projektant, twórca sieci teleinformatycznych i komputerowych oraz administrator sieci komputerowych, specjalista w dziedzinie bezpieczeństwa systemów informatycznych, specjalista z zakresu grafiki komputerowej, systemów multimedialnych, systemów mobilnych, twórca aplikacji internetowych.

Profil absolwenta kierunku Inżynieria Systemów Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Absolwent kierunku posiada wiedzę ogólną z zakresu nauk technicznych oraz wiedzę specjalistyczną z zakresu inżynierii szeroko rozumianych systemów bezpieczeństwa wewnętrznego, w tym z obszarów: bezpieczeństwa technicznego, energetycznego, informacyjnego, publicznego państwa i środowiska. W programie studiów poznaje on zasady projektowania i eksploatacji technicznych i informacyjnych systemów bezpieczeństwa, uzyskuje wiedzę z zakresu metod i technik zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego, chemicznego, modelowania i monitorowania zagrożeń bezpieczeństwa w skali globalnej, państwowej i lokalnej. Wiedza techniczna, oparta na solidnych podstawach z zakresu: matematyki, fizyki, chemii, energetyki, elektroniki, telekomunikacji i informatyki, wzbogacona jest podstawową wiedzą z zakresu prawnych, administracyjnych, ekonomicznych i społecznych aspektów bezpieczeństwa. Studia przygotowują specjalistów na potrzeby bezpieczeństwa technicznego w szerokim zakresie, a także do samodzielnego rozwiązywania problemów z zakresu projektowania i eksploatacji systemów bezpieczeństwa działających w różnych środowiskach i na różnych poziomach. Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy związanej z funkcjonowaniem systemu bezpieczeństwa technicznego. Absolwent jest przygotowany do służby w jednostkach obrony państwowej, administracji publicznej odpowiedzialnej za bezpieczeństwo informacji, osób i mienia oraz do pracy w przedsiębiorstwach.